Положення про Молодіжну раду "Майбутнє Драбівець"

Додаток 1 до

Рішення Драбівецької сільської ради  №105-18  від 02.12.2016

ПОЛОЖЕННЯ

про молодіжну раду «Майбутнє Драбівець» при Драбівецькій сільській раді

 1. Молодіжна сільська рада «Майбутнє Драбівець» при Драбівецькій сільській раді (далі - молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою сприяння формуванню громадянського суспільства.
 2. У своїй діяльності молодіжна рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії Драбівецької сільської ради, даним Положенням та прагненням зробити своє село кращим.
 3. Основними завданнями молодіжної ради є:
 • зосередження зусиль колективів учнів 9-11-х класів Драбівецького НВК, молоді сіл сільської ради в напрямку зацікавленості молоді в сфері соціально-економічного розвитку життєдіяльності села;
 • вивчення, узагальнення та набуття досвіду з питань розвитку ініціативи та самодіяльності територіальних громад, впровадження сучасних методів організації їх діяльності на засадах Європейської Хартії місцевого самоврядування;
 • вивчення проблем молодіжного середовища, розробка пропозицій щодо їх вирішення та внесення їх, згідно з регламентом Драбівецької сільської ради, для подальшого спільного розгляду на сесії.
 • обговорення проектів рішень сесії Драбівецької сільської ради серед молоді з питань, що стосуються навчально-виховного процесу в Драбівецькому НВК, молодіжних проблем, та відпрацювання пропозицій щодо їх корегування з точки зору молодого покоління;
 • проведення взаємних консультацій з подальшим узгодженням пропозицій щодо вирішення конкретних питань;
 1. відпрацювання на основі набутого досвіду пропозицій і рекомендацій щодо створення комфортних умов для молоді в селах сільської ради.
 2. Відповідно до своїх завдань молодіжна рада:
 • аналізує проблеми виховання та розвитку особистості в підлітковому і молодіжному середовищі;
 • сприяє розвитку і вдосконаленню інформаційного забезпечення підліткового і молодіжного середовища з питань застосування основних положень діючого законодавства та діяльності органів місцевого самоврядування;
 • вивчає громадську думку та бере участь в координації соціальних досліджень з питань молоді;
 • здійснює іншу діяльність, що відповідає цілям та завданням ради і не

суперечить чинному законодавству України.

 1. Молодіжна рада мас право:
 • одержувати в разі необхідності у встановленому порядку безоплатно необхідну для її діяльності інформацію;
 • взаємодіяти з підприємствами, установами, організаціями села та виконавчим комітетом Драбівецької сільської ради;
 • організовувати семінари, наради, конференції, «круглі столи», лекції га інші заходи з питань, що порушуються в підлітковому та молодіжному середовищі.
 1. Молодіжну раду очолює її голова, який обирається з числа молодіжної ради простою більшістю голосів.
 2. Основною формою роботи молодіжної ради є засідання, які скликаються головою або секретарем ради в двотижневий термін після внесення такої пропозиції третиною членів ради, але не рідше одного разу в квартал. Засідання вважається правомочним при наявності не менше половини членів ради. Головує на засіданнях молодіжної ради її голова, і засідання протоколюються секретарем.
 3. Молодіжна рада у межах своєї компетенції приймає рішення у формі рекомендацій, які вважаються прийнятими, якщо за них подано більше половини голосів присутніх членів молодіжної ради.
 4. Рішення молодіжної ради підписується її головою.

11 .Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду на сесіях Драбівецької сільської ради та виконавчими органами місцевого самоврядування в установленому регламентом порядку.

12. Організаційне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення діяльності молодіжної ради здійснюється Драбівецькою сільською радою.

Секретар Драбівецької сільської ради                                В.О.Баранник

Логін: *

Пароль: *